Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73531
Title: Ảnh hưởng của PMSG và HCG lên sự thay đổi estradiol và progesterone của cây Vòi Hương (paradoxurus hermaphroditus)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Võ, Lê Ngọc Trâm
Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Cầy vòi hương
Động dục
HCG
Hormone
PMSG
Sinh sản
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(19) .- Tr.85-94
Abstract: Cầy Vòi hương (Parudoxitrus hermaphroditus) thuộc họ cầy (Viverridae), bộ ăn thịt (Carnivora). Loài động vật này phân bố rộng rãi ở Nam và Đông Nam Á; hiện được nuôi khá phổ biến ở Việt Nam. Sự chậm lèn giống lần đầu và chậm động dục lại làm giảm hiệu quả kinh tế trong chân nuôi Cầy Vòi hương. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả các liều khác nhau của PMSG và HCG lên sự thay đổi hormone sinh dục (Estradiol-E2, Progesterone-P4), làm cơ sở cho việc sử dụng kích dục tố trong hỗ trợ sinh sản trên cầy vòi hương. Tổng cộng có 54 Cầy Vòi hương cái được sử dụng trong thí nghiệm này. PMSG/HCG (Gestavet-Vương quốc Anh) được tiêm bắp trên 3 công thức (CT); CT1: 20 IU PMSG + 10 IU HCG; CT2: 30 IU PMSG + 15 IU HCG và CT3: 40 IU PMSG + 20 IU HCG. Kết quả cho thấy, hàm lượng E2 trong phân của cầy ở các nghiệm thức bắt đầu tăng lên ở ngày thứ 1 sau khi tiêm, tăng đạt đỉnh vào ngày thứ 2. Hàm lượng P4 ở các nhóm cầy thí nghiệm bắt đầu tăng vào ngày thứ 1 và đạt đỉnh vào ngày thứ 3 hoặc thứ 4. Hàm lượng E2 và P4 trong phân của nhóm cầy được tiêm ở CT3 cao hơn đáng kể so với CT1 và CT2 (P<0.05). Kết quả này cung cấp giá trị tham khảo đáng tin cậy cho các nghiên cứu tiếp theo về sử dụng kích dục tố trên Cầy Vòi hương để vừa khai thác, vừa bảo tồn loài động vật quý này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73531
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.