Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73536
Title: Dịch chiết ethanol từ lá cây đơn mặt trời (excoecaria cochinchinensis lour.) ức chế sự di trú và làm dừng chu kỳ phân chia của tế bào ung thư dạ dày MKN45
Authors: Nguyễn, Phú Hùng
Lê, Thị Thanh Hương
Keywords: Sinh học
Chu kỳ tế bào
Ung thư dạ dày
Di trú của tế bào
Tăng sinh tế bào
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.147-154
Abstract: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thu nhận dịch chiết ethanol từ lá của cây Đơn mặt trời và đánh giá tác động của nó lên tế bào ung thư dạ dày MKN45. Kết quả cho thấy, dịch chiết của cây Đơn mặt trời có khả năng ức chế mạnh sự tăng sinh của tế bào ung thư dạ dày MKN45. Tỷ lệ ức chế từ 40% - 80% so với đối chứng, với giá trị IC₅₀ được xác định là 0,07 mg/mL. Mặt khác, dịch chiết từ cây Đơn mặt trời cũng làm giảm mức độ di trú của tế bào từ 20% - 70% so với đối chứng tùy theo nồng độ xử lý. Phân tích bằng riow cytometry cũng đã chỉ ra rằng, dịch chiết của cây Đơn mặt trời đã làm dừng chu kỳ tế bào ở pha G2/M. Nghiên cứu này cho thấy, dịch chiết lá cây Đơn mặt trời có tiềm năng ức chế tế bào ung thư dạ dày.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73536
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.