Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7356
Title: Áp dụng hiệp ước Basel II trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và những thách thức đặt ra
Authors: Trần, Đình Vân
Trần, Thị Kim Liên
Keywords: Basel II
Tác động
Thách thức
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.70-74
Abstract: Theo lộ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, từ cuối 2015 mười ngân hàng thương mại ở Việt Nam sẽ thí điểm thực hiện quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn của Hiệp ước vốn Basel II. Quá trình thí điểm sẽ hoàn thành vào năm 2018, sau đó triển khai áp dụng cho các ngân hàng thương mại. Theo nhiều chuyên gia, lộ trình triển khai thực hiện các quy định, tiêu chuẩn Basel II sẽ mang đến những cơ hội và cả thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bài viết thảo luận về những thuận lợi và thách thức với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình triển khai Hiệp ước Basel II.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7356
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.