Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7359
Title: Về chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: Chiến lược an ninh quốc gia
“Nước Mỹ trên hết”
Lợi ích trụ cột
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.21-31
Abstract: Chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 của Mỹ đã được Tổng thống D.Trump đưa ra vào ngày 18/12/2017. Nó được đánh giá là chiến lược hay nhất, cụ thể, chi tiết và thiết thực nhất. Nó không đề cao những vấn đề lý luận mà dựa vào chủ nghĩa hiện thực và các kết quả thực tiễn. Quan điểm xuyên suốt chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ là muốn thay đổi, đưa nước Mỹ trên hết, tập trung phân tích vào 4 trụ cột. Đó là sự bảo vệ 4 lợi ích quốc gia hàng đầu của nước Mỹ; i) Bảo vệ người dân, đất nước và lối sống Mỹ; ii) Thúc đẩy sự thịnh vượng của nước Mỹ; iii) Hòa bình dựa trên sức mạnh Mỹ; iv) Tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu. Trên cơ sở giới thiệu 4 trụ cột an ninh của nước Mỹ, bài viết đã rút ra một số nhận xét bước đầu về Chiến tranh an ninh quốc gia Mỹ năm 2017.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7359
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.