Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7367
Title: Đánh giá tác động các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trương, Thủy Tiên
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thái độ đối với rủi ro của nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng. Phân tích thái độ đối với rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng. Phân tích các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất giải pháp giúp cho nông hộ nâng cao khả năng ứng phó rủi ro góp phần tăng thu nhập cho nông hộ.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7367
ISSN: B1507658
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.