Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73731
Title: Tìm hiểu công tác quản trị hàng tồn kho của công ty TNHH thương mại xây dựng Huỳnh Răng
Authors: Nguyễn, Phạm Thanh Nam
Lê, Thị Ngọc Mai
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác quản lý hàng tồn kho nhằm hiểu rõ ảnh hưởng của hàng tồn kho đến tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM XD Huỳnh Răng qua 3 năm 2018, 2019, 2020. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty trong thời gian tới.
Description: 67 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73731
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.