Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7381
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô hình trồng lúa theo tiêu chuẩn Vietgap tại huyện Vĩnh Thạnh Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Huỳnh, Lê Mi
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật của sản xuất lúa theo mô hình Vietgap tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ. Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả kỹ thuật cho các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7381
ISSN: B1510324
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.