Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73955
Title: Kế toán thu chi ngân sách Nhà nước tại UBND xã Phụng Hiệp
Authors: Lê, Tín
Mai, Ngọc Trân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán thu chi ngân sách xã và phân tích tình hình thu chi trên địa bàn xã Phụng Hiệp. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao hiệu quả công tác kế toán thu chi ngân sách của UBND xã Phụng Hiệp trong thời gian tới.
Description: 217 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73955
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
19.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.