Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74041
Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tiếp cận tín dụng chính thức và phi chính thức của nông hộ ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Thị Như Ý
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức và phi chính thức của nông hộ ở ĐBSCL.
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74041
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.