Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74043
Title: Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Phạm, Lê Thông
Lê, Ngọc Quyên
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng phân phối thu nhập ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế sự bất bình đẳng và nâng cao thu nhập nông hộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Description: 68 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74043
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.