Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7411
Title: Ảnh hưởng của dịch chiết cây diệp hạ châu(Phyllanthus amarus Schum.et Thonn) đến chất lượng cá lóc (Channa striata) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Trần, Minh Phú
Trương, Thái Huy
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát sự ảnh hưởng của dịch chiết cây diệp hạ châu đến chất lượng của cá lóc phi lê trong trong quá trình bảo quản lạnh bằng nước đá. Thí nghiệm được thực hiện gồm ba nghiệm thức: ngâm cá phi lê trong dịch chiết diệp hạ châu với nồng độ 7,71µg/mL, nồng độ 156 µg/mL và nước trong 30 phút ở nhiệt độ là 4℃ với tỉ lệ cá:dịch chiết là 1:1 sau đó đem bảo quản bằng nước đá. Thu mẫu vào các ngày 1, 4, 8 và 12. Sự biến đổi chất lượng cá được đánh giá qua các chỉ tiêu như tổng số vi khuẩn hiếu khí, điểm cảm quan, độ đàn hồi, khả năng giữ nước, tổng lượng nitơ bazơ bay hơi, chỉ số Peroxide và chỉ số Thiobarbituric acid reactive substances. Ngoài ra, nhiệt độ và pH cũng được xác định trong quá trình bảo quản. Kết quả cho thấy mẫu xử lý với dịch chiết diệp hạ châu 7,71µg/mL và 156 µg/mL có giá trị cảm quan cao hơn mẫu đối chứng của cá lóc phi lê trong suốt quá trình bảo quản lạnh. Mẫu cá lóc phi lê xử lý diệp hạ châu 7,71µg/mL và 156 µg/mL có thể xử dụng đến 8 ngày, còn đối với mẫu đối chứng có thể sử dụng trong thời gian ngắn hơn 8 ngày dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tổng số vi khuẩn hiếu khí.
Description: 20tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7411
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
982.52 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.