Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74141
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Thịnh Phát
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Lê, Đăng Khoa
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Thịnh Phát; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.
Description: 123 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74141
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.