Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74509
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Lê Nguyễn
Authors: Lê, Tín
Nguyễn, Lê Hoàng Uyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Lê Nguyễn (gọi tắt là Công ty TNHH Lê Nguyễn). Thông qua đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán, nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty trong thời gian tới.
Description: 171 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74509
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.83 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.