Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7452
Title: Tác động của cơ cấu sở hữu đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết ở Việt Nam
Authors: Đoàn, Ngọc Phúc
Keywords: Cơ cấu sở hữu
Cổ phần hóa
Thị trường chứng khoán
ROA
ROE
Tobin’s Q.
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.46-56
Abstract: Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của cơ cấu sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa với nguồn dữ liệu được sử dụng bao gồm 217 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Hà Nội trong giai đoạn 2007 – 2016. Các biến thuộc cơ cấu sở hữu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài và sở hữu cổ đông lớn là nhà đầu tư tư nhân; các biến phụ thuộc đo lường hiệu quả bao gồm: Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản / vốn (ROA). Tỷ suất lợi nhuận ròng / vốn chủ sở hữu (ROE) và Tỷ số giữa giá trị thị trường của tài sản hữu hình và giá trị thay thế của một tài sản hữu hình (Tobin’s Q). Kết quả hồi quy cho thấy, sở hữu nước ngoài có tác động tích cực hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa đo bằng ROA, ROE và Tobin’s Q, trong khi sở hữu cổ đông lớn là nhà đầu tư tư nhân trong nước chỉ có tác động đến ROE. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm thấy mối quan hệ ngược chiều giữa sở hữu nhà nước với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa đo bằng ROA, ROE.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7452
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_646.01 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.