Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7459
Title: Ảnh hưởng của dịch chiết cây diệp hạ châu (Phyllan) đến chất lượng cá basa (Pangasius bocourti) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Đặng, Thị Thùy Linh
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi chất lượng của cá basa phi lê nhúng trong dịch chiết diệp hạ châu trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm được bố trí với ba nghiệm thức: phi lê cá basa lần lượt được ngâm trong nước lạnh (đối chứng), dịch diệp hạ châu ở nồng độ 0,02% và 0,04% (w/v). Cá được bao gói trong túi PE và trữ lạnh với tỷ lệ cá:đá là 1:1. Sự biến đổi chất lượng của cá basa phi lê được đánh giá thông qua các chỉ tiêu về nhiệt độ, pH, tổng vi sinh vật hiếu khí, cảm quan, cấu trúc, khả năng giữ nước, tổng lượng nitơ bazơ bay hơi, peroxide và TBARS. Kết quả cho thấy sử dụng dịch chiết diệp hạ châu mẫu có thể giúp cải thiện chất lượng cá basa phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh. Sản phẩm có thể sử dụng đến 8 ngày cho nghiệm thức sử dụng dịch chiết diệp hạ châu 0,04%.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7459
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
890.02 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.