Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74675
Title: Vai trò của môi trường gia đình ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định vai trò của môi trường gia đình ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên thông qua các nhân tố thuộc về gia đình. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.
Description: 74 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74675
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.