Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7469
Title: Sức mạnh của truyền thông đối với chính sách đối ngoại của tổng thống Obama: Trường hợp Mỹ can thiệp nhân đạo tại Li-bi-a năm 2011
Authors: Đỗ, Huyền Trang
Keywords: Sức mạnh truyền thông
Chính sách đối ngoại
Mỹ
Can thiệp nhân đạo tại Li-bi-a
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 01 .- Tr.112-130
Abstract: Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và tiến trình toàn cầu hóa, truyền thông đã và đang trở thành sức mạnh mềm của một quốc gia được hiểu là năng lực vạch ra các chương trình nghị sự và xây dựng thể chế hay chuẩn mực mà các chủ thể khác chấp nhận và làm theo, một yếu tố ảnh hưởng quan trọng trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại. Vì vậy, việc nghiên cứu về tác động của truyền thông đối với chính sách đối ngoại sẽ giúp giải thích cách thức các quốc gia hành động trong quan hệ quốc tế, đặc biệt trong vấn đề can thiệp nhân đạo. Bài viết nghiên cứu trường hợp can thiệp nhân đạo tại Li-bi-a năm 2011 nhằm làm rõ ảnh hưởng của truyền thông lên chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7469
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_724.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.