Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7471
Title: Sự can dự của một số nước tại tiểu vùng Mê Công qua các cơ chế hợp tác tiểu vùng và liên hệ tới Việt Nam
Authors: Lê, Trung Kiên
Keywords: Mê Công
Cơ chế hợp tác
Can dự
Nguồn lực phát triển
Địa chính trị
Gia tăng ảnh hưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 01 .- Tr.131-151
Abstract: Từ sau Chiến tranh Lạnh, các nước đối tác như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ tăng cường can dự vào tiểu vùng Mê Công nhằm tăng cường ảnh hưởng về chính trị và tìm kiếm lợi ích kinh tế. Bài báo này đánh giá về ý đồ của các nước đối tác này, cũng như nhìn lại việc triển khai can dự của từng nước tại tiểu vùng Mê Công, tập trung vào các cơ chế hợp tác đa phương Mê Công do các nước đối tác này thành lập. Trên cơ sở đánh giá các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam từ bối cảnh trên, bài báo này sẽ đưa ra một số yếu tố cần được cân nhắc trong quá trình hoạch định chính sách của Việt Nam đối với các cơ chế hợp tác tại tiểu vùng Mê Công này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7471
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_760.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.