Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7483
Title: Phân tích lý thuyết trò chơi tam giác chiến lược của Dittmer
Authors: Nguyễn, Thùy Minh
Hoàng Oanh
Keywords: Tam giác chiến lược
Lý thuyết trò chơi
Lý thuyết trò chơi tam giác chiến lược
Lý thuyết quan hệ quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 01 .- Tr.152-172
Abstract: Bài nghiên cứu này sẽ giới thiệu khung lý thuyết trò chơi tam giác chiến lược do Lowell Dittmer xây dựng năm 1981 dựa trên mối quan hệ của ba siêu cường Mỹ - Liên Xô – Trung Quốc, và phân tích tác dụng cũng như hạn chế của khung lý thuyết này. Khung lý thuyết này đã cung cấp được một cách tiếp cận tương đối hệ thống đến mối quan hệ giữa ba quốc gia trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, là một lý thuyết tập trung vào cấp độ hệ thống, khung lý thuyết này không giúp ích cho việc tìm hiểu sâu về quá trình hoạch định chính sách của từng quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7483
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_831.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.