Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74884
Title: Đánh giá cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghệ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội
Authors: Trần, Thu Hà
Mai, Thị Trang
Keywords: Sàn giao dịch chứng khoán
Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp
Niêm yết
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.28-30
Abstract: Dựa vào số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp công nghệ niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội từ năm 2017 - 2020, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu về cấu trúc vốn của nhóm doanh nghiệp này. Nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp công nghệ đang có cơ cấu vốn nghiêng nhiều về nợ phải trả để tài trợ cho nhu cầu vốn, tuy nhiên, xu hướng này đang giảm dần những năm gần đây. Trong khi đó, hiệu quả kinh doanh trung bình của các doanh nghiệp lại đang có xu hướng giảm. Từ thực trạng đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp công nghệ nhằm gia tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74884
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.189.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.