Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74901
Title: Giải pháp chính sách về kinh tế nhằm tạo động lực làm việc cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Authors: Cảnh, Chí Hoàng
Trần, Thị Kim Nguyệt
Keywords: Động lực làm việc
Người hoạt động không chuyên trách
Kinh tế
Giải pháp chính sách
Hòa Thành
Tây Ninh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.66-68
Abstract: Thông qua khảo sát 04 xã, 04 phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, nhóm tác giả nghiên cứu thực trạng chính sách kinh tế tạo động lực làm việc cho người hoạt động không chuyên trách tại thị xã Hòa Thành, chỉ ra những hạn chế và đưa ra giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74901
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.