Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74923
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến NetAix tại Đà Nẵng
Authors: Hồ, Diệu Khánh
Đặng, Thanh Dũng
Keywords: Khách hàng
Sự hài lòng
Xem phim trực tuyến NetAix
Nghiên cứu
Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.80-82
Abstract: Để xác định nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng, bài viết tóm lược kết quả nghiên cứu trong quý II năm 2021 nhằm nổi bật những vấn đề sau: Xác định mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, thời gian, địa điểm nghiên cứu, những cơ sở lý luận để hình thành mô hình nghiên cứu, cách thức để triển khai thực hiện và kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến NetAix tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có ba nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến NetAix đó là: Chất lượng dịch vụ, Hình ảnh thương hiệu và Dịch vụ chăm sóc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74923
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.