Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74923
Nhan đề: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến NetAix tại Đà Nẵng
Tác giả: Hồ, Diệu Khánh
Đặng, Thanh Dũng
Từ khoá: Khách hàng
Sự hài lòng
Xem phim trực tuyến NetAix
Nghiên cứu
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.80-82
Tóm tắt: Để xác định nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng, bài viết tóm lược kết quả nghiên cứu trong quý II năm 2021 nhằm nổi bật những vấn đề sau: Xác định mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, thời gian, địa điểm nghiên cứu, những cơ sở lý luận để hình thành mô hình nghiên cứu, cách thức để triển khai thực hiện và kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến NetAix tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có ba nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng xem phim trực tuyến NetAix đó là: Chất lượng dịch vụ, Hình ảnh thương hiệu và Dịch vụ chăm sóc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74923
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.