Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74938
Title: Nghiên cửu hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng ở các trường mầm non quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Keywords: Kiểm định chất lượng
Tự đánh giá
Nghiên cứu hoạt động
Trường mầm non quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.110-112
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng quản lí hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy về cơ bản các nội dung quản lý được các trường đảm bảo theo đúng quy định như: quản lí đảm bảo thực hiện mục tiêu và lập kế hoạch tự đánh giá các tiêu chuẩn, quản lí nghiên cứu tiêu chí để định hướng tìm minh chứng tại các trường mầm non, quản lí các điều kiện hỗ trợ hoạt động tự đánh giá tại trường mầm non...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74938
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.