Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74938
Nhan đề: Nghiên cửu hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng ở các trường mầm non quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Từ khoá: Kiểm định chất lượng
Tự đánh giá
Nghiên cứu hoạt động
Trường mầm non quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.110-112
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng quản lí hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy về cơ bản các nội dung quản lý được các trường đảm bảo theo đúng quy định như: quản lí đảm bảo thực hiện mục tiêu và lập kế hoạch tự đánh giá các tiêu chuẩn, quản lí nghiên cứu tiêu chí để định hướng tìm minh chứng tại các trường mầm non, quản lí các điều kiện hỗ trợ hoạt động tự đánh giá tại trường mầm non...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74938
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.