Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7509
Title: Nghiên cứu và đề xuất phương pháp viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
Authors: Võ, Quốc Tuấn
Thạch, Thị Hồng Duyên
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, việc sử dụng đất không theo quy hoạch hoặc triển chậm theo quy hoạch dẫn đến lãng phí tài nguyên, mất cân bằng trong sử dụng đất. Việc giám sát trên diện rộng và thời gian dài là vấn đề cần thiết cho các cơ quan quản lý các cấp. Để quản lý, phát triển bền vững, một trong những nhiệm vụ đặt ra là cần giám sát sử dụng đất có định hướng. Để đáp ứng được những vấn đề trên, ngày nay công nghệ viễn thám rất phát triển để đáp ứng không chỉ để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ trong công tác quy hoạch sử dụng đất mà còn trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu và đề xuất phương pháp viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh” được thực hiện nhằm mục tiêu chung là đề xuất phương pháp tích hợp viễn thám trong giám sát quy hoạch để nâng cao hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất đai và các mục tiêu cụ thể sau: - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai, tình hình biến động đất đai của tỉnh Sóc Trăng trước khi quy hoạch. - Xây dựng phương án quy hoạch kết hợp tích hợp viễn thám trong giám sát QHSDĐ tỉnh Sóc Trăng. Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Sóc Trăng, nghiên cứu đã sử dụng 1 ảnh Landsat 8 với độ phân giải 30m được chụp vào 09/02/2015 và sử dụng các phương pháp như phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp xử lý ảnh viễn thám, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp đánh giá độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu về cơ bản đã đánh giá được hiện trạng sử dụng đất đai, tình hình biến động đất đai của tỉnh Sóc Trăng trước khi quy hoạch. Về xây dựng phương án quy hoạch kết hợp tích hợp viễn thám trong giám sát QHSDĐ nghiên cứu đã xây dựng được phương án quy hoạch, xử lý ảnh Landsat 8 bằng phần mềm ENVI 4.8, đã khảo sát được 125 điểm hiện trạng thông qua thực địa, thông qua phương pháp đánh giá độ tin cậy cho thấy ảnh Landsat 8 có độ chính xác và độ tin cậy (T=80,8%, K=0,62), nghiên cứu đã thành lập được bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Sóc Trăng năm 2015 bằng phần mềm Qgis 2.16. Khi so sánh mức độ chênh lệch của số liệu giải đoán và số liệu quy hoạch so với số liệu hiện trạng thì mức độ chênh lệch của số liệu giải đoán thấp hơn số liệu quy hoạch, cho thấy số liệu giải đoán gần với hiện trạng hơn so với số liệu quy hoạch. Qua kết quả áp dụng viễn thám nêu trên, cho thấy rằng ta có thể áp dụng viễn thám vào trong quy hoạch để theo dõi hiện trạng sử dụng đất và có thể điều chỉnh được diện tích của từng mục đích để diện tích quy hoạch ít chênh lệch và gần với hiện trạng hơn.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7509
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.