Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7510
Title: Quy định về bảo vệ nguồn tố cáo ở một số quốc gia trên thế giới và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thúy
Keywords: Bảo vệ người tố cáo
Quy định pháp luật
Công ước
Hoàn thiện pháp luật
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 03 .- Tr.41-44
Abstract: Bảo vệ người tố cáo không chỉ là vấn đề của từng quốc gia riêng lẻ mà từ lâu nó đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi quốc gia trên toàn thế giới, khi được quy định trong các văn kiện quốc tế và khu vực như: Công ước Chống tham nhũng của Liên hợp quốc ( UNCAC) và một số công ước chống tham nhũng ở khu vực Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi,...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7510
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.