Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75119
Title: Hội nhập kinh tế có thực sự làm giảm ô nhiễm không khí ở Việt Nam?
Authors: Bùi, Hoàng Ngọc
Cảnh, Chi Hoàng
Keywords: Hội nhập kinh tế
Ô nhiễm môi trường
Tăng trưởng kinh tế
Phân tích ARDL
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .- Tr.51-64
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá toàn diện tác động của hội nhập kinh tế đối với tình trạng ô nhiễm không khí giai đoạn trước và sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới vào năm 2008. Với ba biến số vĩ mô chính gồm tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ điện và chỉ số toàn cầu hóa, thông qua kỹ thuật ước lượng tự hồi quy phân phối trễ, nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm để củng cố niềm tin cho những cơ quan quản lý trong việc đánh giá toàn diện hơn các tác động đến môi trường từ các hoạt động kinh tế và thay thế các tiêu chuẩn môi trường đã lỗi thời.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75119
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.7 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.