Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75180
Nhan đề: Mô hình chuỗi thời gian của Singh và ứng dụng trong dự báo tỷ giá USD và VNĐ.
Tác giả: PGS.TS. Võ, Văn Tài
Nguyễn, Huỳnh Anh Thư
Từ khoá: Toán ứng dụng
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn gồm ba chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Chuỗi thời gian không mờ. Chương 2: Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ của Singh và Singh cải tiến. Chương 3: Áp dụng dự báo tỷ giá USD và VNĐ. Nội dung tóm tắt luận văn: để tiến hành dự báo, nghiên cứu cần phải dựa vào nhiều yếu tố trong đó dữ liệu quá khứ là vấn đề quan trọng. Trong các loại dữ liệu, mô hình chuỗi thời gian được sử dụng phổ biến và có nhu cầu rất lớn trong thực tế cho việc dự báo. Với những lý do đó, tôi lựa chọn đề tài “Mô hình chuỗi thời gian của singh Và ứng dụng trong dự báo tỷ giá USD và VNĐ” làm luận văn tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu: Trình bày một cách có hệ thống và rõ ràng mô hình chuỗi thời gian của Singh, Singh cải tiến và vấn đề tính toán trong áp dụng thực tế của các mô hình. Ứng dụng các mô hình chuỗi thời gian trong dự báo tỷ giá USD và VND. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, tổng hợp để trình bày các mô hình một cách có hệ thống. Sử dụng các tiêu chuẩn thống kê để lựa chọn các tham số phù hợp cho mỗi mô hình và tìm kiếm mô hình phù hợp nhất. Sử dụng phần mềm thống kê R để thực hiện các mô hình. Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình chuỗi thời gian Singh và Singh cải tiến. Số liệu thứ cấp về tỷ giá USD và VND.
Mô tả: 89 trang
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75180
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.