Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7519
Title: Ứng dụng ảnh viễn thám đánh giá sự phát triển đô thị thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 1997 đến năm 2016
Authors: Võ, Quốc Tuấn
Nguyễn, Thành Hiếu
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài đã xây dựng bản đồ phân bố đất đô thị thành phố Rạch Giá năm 1997 và năm 2016. Dựa trên sự phân bố đất đô thị tính toán, xác định diện tích đất đô thị của thành phố. Qua đó xây dựng được bản đồ biến động đất đô thị thành phố Rạch Giá giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2016. Đề tài áp dụng phương pháp phân loại ảnh dựa trên đối tượng để xây dựng bản đồ phân bố đô thị thành phố Rạch Giá năm 1997 có độ chính xác toàn cục T = 85% và hệ số Kappa = 0,7. Đối với bản đồ phân bố đô thị thành phố Rạch Giá năm 2016 độ chính xác toàn cục T = 87% và hệ số Kappa = 0,74. Qua đó có thể nhận định, phương pháp phân loại ảnh dựa trên đối tượng đạt hiệu quả cao trong nghiên cứu theo dõi biến động đất đô thị. Kết quả thực hiện cho thấy diện tích đất đô thị năm 1997 là 423,8 ha chỉ chiếm 4,28 % tổng diện tích toàn thành phố thì đến năm 2016 diện tích đất đô thị là 1777 ha chiếm 17,10 % tổng diện tích toàn thành phố. Diện tích đô thị thành phố Rạch Giá từ năm 1997 đến năm 2016 đã tăng thêm 1353,2 ha tương đương tăng 13,67%.
Description: 67 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7519
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.