Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75244
Title: Kinh tế không tiếp xúc: Xu hướng toàn cầu và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Nguyễn, Thị Hồng Nga
Keywords: Kinh tế không tiếp xúc
Kinh tế ít chạm
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.03-12
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch Covid-19 đã tạo ra những cú huých mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế không tiếp xúc. Bài viết phân tích thực trạng và triển vọng của nền kinh tế không tiếp xúc trên thế giới, nhận diện những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong phát triển kinh tế không tiếp xúc. Việt Nam đã tiến hành những điều chỉnh nhằm thích nghỉ với những thay đổi này, song để bắt kịp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế không tiếp xúc toàn cầu, vẫn còn đó nhiều vấn đề đặt ra cho Việt Nam như bài toán về hạ tầng công nghệ, thể chế luật pháp, chính sách, an ninh và an toàn cũng như chất lượng nguồn nhân lực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75244
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.