Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75245
Title: Lượng cung tối ưu của tài ản an toàn công: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Lý, Đại Hùng
Phạm, Mỹ Hằng Phương
Bùi, Thị Hải Anh
Keywords: Tài sản an toàn
Dữ liệu mảng
Xếp hạng tín dụng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.13-25
Abstract: Bài viết đánh giá lượng cung tối ưu của tài sản an toàn công, dựa vào kinh nghiệm quốc tế để soi chiếu vào nền kinh tế Việt Nam. Mô hình phân tích định lượng được xây dựng dựa vào sự tương tác giữa lượng cung tài sản, nền tảng kinh tê vĩ mô và chất lượng thể chế. Phương pháp nghiên cứu sứ dụng hồi quy đa biến, áp dụng dựa trên một mẫu dữ liệu mảng gồm 150 nền kinh tế trong giai đoạn 1990 - 2016. Theo đó, khi lượng cung tài sản gia tăng, mức độ an toàn sẽ giảm đi ban đầu nhưng gia tăng trở lại sau đó. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng lượng cung tài sản có vai trò tạo nên nền tảng, cùng tăng trưởng, lạm phát và thể chế, chi phối mức độ an toàn của tài sản, với vai trò của mỗi biến số thay đổi tùy theo đặc thù của từng nền kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75245
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.