Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75246
Title: Chính sách khoa học và công nghệ của Trung Quốc thời kỳ cải cách, mở cửa thành tựu và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Anh Minh
Keywords: Khoa học và công nghệ
Chính sách phát triển công nghệ cao
Năng lực công nghệ quốc gia
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.26-36
Abstract: Từ khi mở cửa kinh tế vào cuối thập kỷ 1970, Trung Quốc theo đuổi chính sách phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, xây dựng năng lực công nghệ quốc gia, thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế dựa trên sáng tạo. Chính sách khoa học và công nghệ được coi là đóng vai trò then chốt đối với quá trình trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới của Trung Quốc. Bài viết giới thiệu và đánh giá chung về chính sách khoa học và công nghệ của Trung Quốc thời kỳ cải cách, mở cửa kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75246
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.