Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75249
Title: Cùng tạo giá trị trong nền kinh tế chia sẻ: Trường hợp gọi vốn cộng đồng tại Việt Nam
Authors: Trần, Hữu Tuyến
Vũ, Anh Dũng
Keywords: Cùng tạo giá trị
Gọi vốn cộng đồng
Kinh tế chia sẻ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.56-64
Abstract: Kinh tế chia sẻ là một dạng mô hình kinh doanh ngang hàng dựa trên ý tưởng nền tảng, trong đó người sử dụng trực tiếp kết nối với quá trình tạo ra, chia sẻ và trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Với mục đích tìm hiểu về cách thức hoạt động cùng tạo giá trị diễn ra trong mô hình kinh tế chia sẻ, nghiên cứu lựa chọn phân tích trường hợp nền tảng gọi vốn cộng đồng. Nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát với các nhà đầu tư thực hiện góp vốn qua các nền tảng gọi vốn cộng đồng tại Việt Nam. Qua đó nhóm nghiên cứu làm rõ các động lực cùng tạo giả trị của bên góp vốn khi tham gia nền tảng góp vốn cộng đồng, từ đó đề xuất một số giải pháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75249
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.