Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75250
Title: Tác động từ “cú sốc ngoại sinh” đối với các nền kinh tế - tham chiếu với đại dịch Covid -19 và những gợi mở ứng phó
Authors: Phạm, Thị Túy
Keywords: Đại dịch Covid -19
Cú sốc ngoại sinh
Cách ứng phó
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.65-72
Abstract: Đại dịch Covid-19 là “cú sốc ngoại sinh” đối với kinh tế toàn cầu và mọi nền kinh tế, mọi chủ thể. So sánh với các cú sốc ngoại sinh khác trong lịch sử, hậu quả mà đại dịch này gây nên hết sức nặng nề và cho đến nay vẫn chưa dự báo được thời điềm kết thúc. Vì vậy, nhận diện về “cú sốc ngoại sinh” và cách thực vận hành nền kinh tế trong bối cảnh mỗi nền kinh tế, mỗi chủ thể thường xuyên phải đối diện với các “cú sốc ngoại sinh” bởi không gian kinh tế mở là cần thiết đặt ra hiện nay và Việt Nam không là ngoại lệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75250
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.