Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75321
Title: Phát huy vai trò của học viên cao cấp lý luận chính trị tại học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Authors: Nguyễn, Văn Lượng
Ngô, Trường Sơn
Keywords: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Học viên cao cấp lý luận chính trị
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12(373) .- Tr.72-77
Abstract: Học viên cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đa số là cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cấp, cao cấp đương chức và trong quy hoạch của hệ thống chính trị. Họ là lực lượng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc hiện thực hóa các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn; có vai trò quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Học viện đã và đang thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đào tạo cao cấp lý luận chính trị, theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75321
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.