Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75321
Nhan đề: Phát huy vai trò của học viên cao cấp lý luận chính trị tại học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Tác giả: Nguyễn, Văn Lượng
Ngô, Trường Sơn
Từ khoá: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Học viên cao cấp lý luận chính trị
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12(373) .- Tr.72-77
Tóm tắt: Học viên cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đa số là cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cấp, cao cấp đương chức và trong quy hoạch của hệ thống chính trị. Họ là lực lượng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc hiện thực hóa các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn; có vai trò quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Học viện đã và đang thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đào tạo cao cấp lý luận chính trị, theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75321
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.151.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.