Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75337
Title: Hướng tới việc chuẩn hóa phương pháp đánh giá tác động giao thông theo hai chiều khi tổ chức làn đường riêng cho xe buýt
Authors: Văn, Hồng Tấn
Keywords: Đánh giá tác động giao thông
Làn đường ưu tiên cho xe buýt
Các biện pháp giảm thiểu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 12 .- Tr.29-32
Abstract: Bài báo này có mục đích đề xuất một phương pháp đánh giá tác động giao thông theo hai chiều mang tính khoa học để tổ chức làn đường riêng cho xe buýt. Quá trình đánh giá tác động và quy hoạch/thiết kế các giải pháp giảm thiểu tác động cần phải được thực hiện tới lui hai chiều. Việc tổ chức làn dành riêng cho xe buýt cần được nhìn nhận như là giải pháp điều tiết giao thông, cũng chính là cung cấp thêm năng lực thông hành cho trục đường, thông qua nỗ lực cung cấp một phương thức đi lại tin cậy, an toàn, thoải mái, giảm chi phí..cho sinh viên và người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75337
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.