Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75373
Nhan đề: Thành phần tảo lục trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus monodon) siêu thâm canh
Tác giả: Võ, Nam Sơn
Lê, Đức Thắng
Nguyễn, Thị Kim Liên
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát thành phần loài và mật độ của tảo lục làm cơ sở cho việc quản lý tảo trong hệ thống nuôi tôm TCT siêu thâm canh. Mẫu tảo được thu tại các kênh thải, kênh cấp và các ao tôm được nuôi theo qui trình nuôi hai giai đoạn (giai đoạn ương và giai đoạn nuôi) với tổng cộng 11 đợt khảo sát. Kết quả cho thấy các thông số chất lượng nhìn chung nằm trong khoảng thích hợp cho sự tăng trưởng của tôm. Nghiên cứu đã ghi nhận được 72 loài tảo, trong đó tảo khuê có thành phần loài cao nhất (41 loài, 61%). Tảo lục có số loài thấp nhất (4 loài, 5%). Tảo lam, tảo giáp và tảo mắt biến động từ 5-12 loài (7-17%). Tảo lục xuất hiện ở tất cả các đợt thu mẫu gồm các loài Nannochloropsis sp., Oocystis sp., Chlamydomonas sp., và Pediastrum biradiatum. Mật độ tảo lục trong các ao tôm 2 thấp hơn nhiều (thấp hơn 4-26 lần) so với kênh cấp và kênh thải, trong đó tảo Nannochloropsis sp. luôn chiếm ưu thế với mật độ rất cao (65.000 ct/L-34.032.000 ct/L). Kết quả khảo sát cho thấy nhiệt độ trong suốt quá trình thu mẫu dao động từ 24,7-30,80C, độ mặn 18-34‰, pH 7,3-8,5 cùng với một số chỉ tiêu như độ kiềm, TN,TP, và một số chỉ tiêu khác.
Mô tả: 23tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75373
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
835.29 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.