Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75409
Title: Ảnh hưởng của nguồn gốc cá bố mẹ đến chất lượng thịt cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi trong điều kiện nước lợ
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Thái, Thị Kiều Nhi
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát sự ảnh hưởng của nguồn gốc cá bố mẹ đến chất lượng cá tra phi lê nuôi ở điều kiện độ mặn 10‰ trong điều kiện bảo quản lạnh trong bể nuôi tuần hoàn. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức với ba nhóm cá tra có cá bố mẹ được chọn lọc về chỉ tiêu tăng trưởng ở độ mặn 10‰, sau đó nuôi vỗ và thành thục trong môi trường độ mặn 5‰; nhóm cá tra nước mặn không chọn lọc có cá bố mẹ không chọn lọc về chỉ tiêu tăng trưởng trong độ mặn 10‰, sau đó nuôi vỗ và thành thục ở độ mặn 5‰; nhóm cá tra nước ngọt có bố mẹ không chọn lọc về chỉ tiêu tăng trưởng được nuôi trong môi trường nước ngọt hoàn toàn. Các miếng phi lê thu được từ ba nghiệm thức được bảo quản bằng nước đá trong thùng xốp với tỉ lệ nước đá và cá là 1:1. Mẫu được thu vào các ngày 0 và 5 để đánh giá sự biến đổi chất lượng cá qua các chỉ tiêu như tổng số vi khuẩn hiếu khí, điểm cảm quan, đo màu, cấu trúc, định mức phi lê, thành phần hoá học của cá (ẩm độ, 2 khoáng, lipid, protein), pH, chỉ số Peroxide (PV). Kết quả cho thấy mẫu cá chọn lọc có giá trị cảm quan cao hơn hai mẫu còn lại. Sản phẩm có thể được sử dụng sau 5 ngày cho cả ba nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tổng số vi khuẩn hiếu khí.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75409
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
652.36 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.