Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75442
Title: Thành phần của tảo khuê ở ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) siêu thâm canh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Trương, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định cấu trúc thành phần loài của tảo khuê ở các ao tôm thẻsiêu thâm canh góp phần trong việc quản lý môi trường nước ao tôm. Nghiên cứu được thực hiện từtháng 1-5/2021 tại Công ty cổ phần nuôi tôm Công Nghệ Cao, Thành Phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tổng cộng có 11 đợt thu mẫu chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn ương có 2 ao và giai đoạn nuôi có 4 ao. Kết quả cho thấy các thông số môi trường nước biến động khá cao trong chu kỳ nuôi, trong đó một số yếu tố dinh dưỡng trong nước (TAN, NO3 -và PO43-) có xu hướng tăng cao vào cuối vụ nuôi. Tổng cộng có 16 loài tảo được ghi nhận. Trong đó, tảo khuê có thành phần loài cao nhất (8 loài, 50%), các ngành tảo còn lại từ 2-3 loài (12-19%). Mật độ tảo khuê trung bình ở giai đoạn ương là 2.813.930 ct/Lvà giai đoạn nuôi là 2.614.583 ct/L. Tảo Thalassiosira sp. hiện diện thường xuyên và chiếm ưu thế (84-99%) qua các đợt khảo sát. Các giống tảo còn lại có mật độ khá thấp (0,03-9,7%). Các loài tảo khuê được tìm thấy trong các ao tốm gồm Thalassiosira sp., Cylindrotheca sp., Nitzschia sp., Amphiprora alata, Navicula sp., Pleurosigma sp., Chaetoceros sp. and Coscinodiscus sp.
Description: 21tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75442
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
782.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.