Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75466
Title: Thành phần thực vật phiêu sinh trong các ao tôm thâm canh tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Lý, Thiên Nhi
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự biến động thành phần thực vật phiêu sinh (TVTS) ở các ao tôm thâm canh tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Mẫu thực vật phiêu sinh được thu ở 3 ao tôm sú và 3 ao tôm thẻ từ tháng 12/2020 đến tháng 5 năm 2021. Kết quả cho thấy có tổng cộng 75 loài TVPS được ghi nhận ở ao nuôi tôm sú và 64 loài ở ao nuôi tôm thẻ. Trong đó tảo khuê có thành phần loài phong phú nhất với 29-30 loài (39-47%), kế đến là tảo lục 9-19 loài (14-25%), các ngành tảo còn lại có số loài biến động từ 5-12 loài (8-16%). Tổng số loài TVPS qua các đợt khảo sát biến động từ 34-50 loài. Mật độ tảo xác định được rất cao và biến động từ 497.091-2.229.500 cá thể/L và 1.301.134-2.237.758 cá thể/L tương ứng cho các ao tôm sú và nuôi tôm thẻ.. Mật độ tảo khuê thường rất cao vào cuối vụ nuôi. tảo lam và tảo giáp gia tăng mức độ phong phú vào cuối vụ nuôi ở cả các ao tôm sú và tôm TCT ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tôm. tảo khuê có mối tương quan thuận có ý nghĩa với pH, độ mặn, TAN và NO3 - (p<0,05). Tảo lam và tảo giáp tương quan thuận với độ mặn, PO4 3- và NO3 -. Một số giống tảo ưu thế ở các ao tôm như: Nannochloris, Gyrosigma, Chaetoceros, Alexandrium và Microcystis. Kết quả của nghiên cứu là dữ liệu cơ bản cho các nghiên cứu tiếp theo đồng thời góp phần trong việc quản lý tảo trong các ao tôm nước lợ.
Description: 20tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75466
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.