Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75468
Title: Ảnh hưởng của lợi khuản bacillus CM3.1 và lactobacillus TV3.2 lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá hương lên cá giống
Authors: Pham, Thị Tuyết Ngân
Trần, Tuấn Anh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng lợi khuẩn Bacillus CM3.1 và Lactobacillus TV3.2 lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá tra (Pangasianodon hypophthamus). Hệ thống thí nghiệm gồm 12 bể composite với thể tích 500 lít, cá tra với khối lượng (0,46±0,01g) được bố trí thí nghiệm với mật độ 150con/bể trong thời gian 30 ngày. Nghiên cứu được thực hiện ở 4 nghiệm thứcnhư sau: (NT1) nghiệm thức đối chứng, không có bổ sung khuẩn; (NT2) bổ sung khuẩn Lactobacillus TV3.2; (NT3) bổ sung khuẩn Bacillus CM3.1 và (NT4) kết hợp Bacillus CM3.1 với Lactobacillus TV3.2. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. iNhiệt độ, pH và oxy hòa tan được kiểm tra hàng ngày, TAN, N-NO2, PO4 3- , BOD5 và COD được xác định 5 ngày/lần, các chỉ tiêu đánh giá tốc độ tăng trưởng, tăng trọng, tỉ lệ sống và tổng khối lượng được đánh giá vào cuối thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cá tra khi bổ sung kết hợp Bacillus CM3.1 và Lactobacillus TV3.2 có tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng cao hơn so với nghiệm thức đối chứng sau 30 ngày thí nghiệm (p<0,05). Tuy nhiên, giữa các nghiệm thức bổ sung khuẩn có sự khác biệt không đáng kể. Như vậy, lợi khuẩn Bacillus CM3.1 và Lactobacillus TV3.2 có khả năng cải thiện tỉ lệ sống và tăng trưởng trên cá tra.
Description: 19tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75468
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.