Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75515
Title: Chất lượng nước và thành phần tảo khuê trong các ao ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Huỳnh, Thị Ngọc Tú
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định thành phần của tảo khuê ở các ao tôm TCT siêu thâm canh dưới ảnh hưởng của các mật độ ương tôm khác nhau. Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 1/12/2021-4/1/2022 ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tổng cộng có 11 đợt thu mẫu với chu kỳ thu mẫu 3 ngày/lần. Kết quả cho thấy các thông số môi trường nước biến động khá cao trong chu kỳ nuôi, trong đó một số yếu tố dinh dưỡng trong nước (TAN, NO3 - và PO4 3- ) có xu hướng tăng cao vào cuối vụ nuôi. Tổng cộng có 42 loài tảo được tìm thấy, trong đó có 16 loài tảo khuê (38%), các ngành tảo khác biến động 5-11 loài (12-26%). Qua các đợt khảo sát đã xác định được 12 loài và 14 loài tảo khuê lần lượt cho nhóm N1 và N2. Thành phần loài tảo khuê có xu hướng giảm thấp vào cuối vụ, trong khi mật độ tảo có xu hướng tăng vào cuối vụ. Mật độ tảo khuê giữa nhóm N1 và N2 không có sự chênh lệch lớn vào đầu vụ (đợt 1-đợt 6). Ngược lại, mật độ tảo khuê có sự khác biệt đáng kể từ đợt 7 đến đợt 10, trong đó nhóm N1 có mật độ cao hơn nhóm N2. Một số loài tảo khuê chiếm ưu thế như Amphiprora, Chaertoceros, Thalassiosira. Nhìn chung, mật độ ương tôm khác nhau có ảnh hưởng đáng kể đến quần xã tảo khuê trong các ao ương tôm TCT siêu thâm canh, đặc biệt vào cuối giai đoạn ương.
Description: 23tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75515
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.