Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75516
Nhan đề: Thành phần thực vật phiêu sinh trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Liên
Trần, Thị Tuyết Mai
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sán
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự biến động của các thông số môi trường nước và thành phần thực vật phiêu sinh trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1-5/2021 tại Thành Phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tổng cộng có 11 đợt thu mẫu được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn ương (6 đợt) và giai đoạn nuôi tôm thương phẩm (5 đợt). Các mẫu tảo được thu tại kênh cấp, ao tôm và kênh thải. Kết quả cho thấy tổng cộng có 72 loài tảo được xác định, trong đó tảo khuê có thành phần loài cao nhất (62%) với 45 loài, tiếp theo là tảo giáp với 11 loài (15%), các ngành tảo còn lại biến động từ 4-7 loài (6-10%). Tổng số loài tảo ghi nhận lần lượt là 61 loài, 13 loài và 38 loài tương ứng cho kênh cấp, ao tôm và kênh thải, nhưng chỉ có 8 loài hiện diện ở cả 3 điểm thu này. Các ao tôm luôn có thành phần loài và mật độ thấp hơn kênh cấp và kênh thải qua các đợt khảo sát. Tảo lam có mật độ cao ở kênh thải, trong khi tảo khuê chiếm ưu thế trong các ao tôm. Mật độ tảo lục ở kênh cấp và kênh thải cao hơn gấp 11 lần so với ao tôm. Thành phần loài và tổng mật độ tảo, và tảo lục tương quan nghịch có nghĩa thống kê với các hàm lượng TAN, PO4 3- , TN và TP. Mật độ của tảo lam, tảo mắt và tảo giáp tương quan không chặt chẽ (P>0,05) với các thông số môi trường nước. Tảo khuê tương quan thuận với độ kiềm (P<0,05), hàm lượng PO4 3- (P<0,05) và hàm lượng TN (P<0,01). Kết quả nghiên cứu góp phần trong quản lí tảo cũng như quản lí chất lượng nước trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh.
Mô tả: 27tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75516
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
728.49 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.