Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75520
Title: Chất lượng nước và thành phần động vật nguyên sinh (Protozoa) trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Hồ, Thị Lệ Quyên
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát các thông số chất lượng nước và đánh giá sự biến động của quần xã động vật nguyên sinh trong hệ thống nuôi tôm TCT siêu thâm canh tại Thành Phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Nghiên cứu được tiến hành với 11 đợt thu mẫu được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn ương (6 đợt) và giai đoạn nuôi tôm thương phẩm (5 đợt). Các mẫu động vật nguyên sinh được thu tại kênh cấp, ao tôm và kênh thải. Kết quả cho thấy tổng cộng có 28 loài ĐVN được xác định, trong đó Protozoa có thành phần loài cao nhất với 17 loài (61%), các nhóm còn lại biến động từ 3-4 loài (11-14%). Các loài Protozoa thường gặp gồm Tintinnopsis sp., Tintinnidium, Dartinnius alderae, Euplotes sp., Zoomthamium, Favella sp.,Vorticella sp.. Thành phần loài Protozoa ghi nhận được ở kênh cấp, ao tôm và kênh thải lần lượt là 10 loài, 7 loài và 13 loài. Tuy nhiên, chỉ có 2 loài Protozoa xuất hiện ở cả 3 điểm khảo sát, đó là Dartintinnus alderae và Euplotes sp.. Qua các đợt khảo sát, thành phần loài và mật 2 độ Protozoa ở kênh thải luôn cao hơn kênh cấp và ao tôm. Mật độ Protozoa tương quan không chặt chẽ với hầu hết các thông số chất lượng nước, tuy nhiên một số giống chiếm ưu thế như Zoothamnium và Euplotes thì tương quan thuận có ý nghĩa thống kê (P<0,05) với hàm lượng dinh dưỡng. Nghiên cứu góp phần trong quản lí chất lượng nước trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh.
Description: 24tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75520
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.