Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75527
Title: Thành phần tảo khuê ở các ao tôm thâm canh tại thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Kim Tuyết
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu khảo sát thành phần loài tảo khuê ở các ao nuôi tôm thâm canh. Nghiên cứu được tiến hành ở 3 ao tôm sú và 3 ao tôm TCT tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Kết quả ghi nhận được có 63 loài tảo ở các ao tôm TCT và 74 loài tảo ở các ao tôm sú. Tảo khuê có số loài đa dạng nhất với 29 loài (46%) và 28 loài (37%) lần lượt ở ao tôm TCT và tôm sú, trong đó chỉ có 9 loài phân bố ở cả các ao tôm sú và tôm TCT. Thành phần loài tảo khuê trong các ao tôm sú và tôm TCT đều có xu hướng giảm thấp vào cuối vụ. Mật độ tảo khuê ở các ao tôm TCT có xu hướng giảm thấp vào cuối vụ. Ngược lại, trong các ao tôm sú mật độ tảo khuê giảm thấp vào giữa vụ và tăng rất cao vào cuối vụ với sự ưu thế của tảo Gyrosigma (870.462 ct/L) và Campylodiscus (137.515 ct/L). Giống Thalassiosira xuất hiện thường xuyên (tần suất 100%) với mật độ khá cao trong các ao tôm TCT. Mật độ của tảo khuê tương quan thuận có ý nghĩa thống kê (P<0,05) với pH, nhiệt độ, độ mặn, TAN và TN. Nhìn chung, thành phần tảo khuê có sự khác biệt khá cao giữa các ao tôm sú và tôm TCT. Kết quả này là nguồn dữ liệu cơ bản nhằm góp phần trong quản lý môi trường ao nuôi tôm nước lợ
Description: 20tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75527
ISSN: LV8022,8023/2022
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
938.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.173.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.