Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75528
Title: Khả năng tiêu hóa thức ăn khi thay thế bột cá biển bằng bột cá tra của tôm thẻ chân trắng (Liptopenaeus vanamei)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Chí Thanh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng thay thế bột cá biển (MFM) bằng bột cá tra (TFM) làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng (Liptopenaeus vannamei). Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein là 45%, lipid 6% với các mức thay thế protein bột cá biển bằng protein bột cá tra lần lượt là 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Kích cỡ tôm trung bình là 15 g/ con, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần với thời gian thí nghiệm là 35 ngày. Kết quả cho thấy, nghiệm thức 25% TFM có độ tiêu hóa thức ăn (78,6%), năng lượng (85,7%), protein (89,6%) và tro (21,7%) cao nhất. Không có sự khác biệt về độ tiêu hóa lipid giữa các nghiệm thức thức ăn (p>0,05). Nghiệm thức 100% TFM có độ tiêu hóa thức ăn, năng lượng, 2 protein và tro thấp nhất lần lượt là 73,95%, 82,2%, 84,4% và 12,6%. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khi thay thế bột cá biển bằng bột cá tra ở mức 25% trong thức ăn tôm thẻ chân trắng có độ tiêu hóa thức ăn tốt nhất so với các nghiệm thức còn lại.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75528
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
959.46 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.