Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75528
Nhan đề: Khả năng tiêu hóa thức ăn khi thay thế bột cá biển bằng bột cá tra của tôm thẻ chân trắng (Liptopenaeus vanamei)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Chí Thanh
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sán
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng thay thế bột cá biển (MFM) bằng bột cá tra (TFM) làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng (Liptopenaeus vannamei). Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein là 45%, lipid 6% với các mức thay thế protein bột cá biển bằng protein bột cá tra lần lượt là 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Kích cỡ tôm trung bình là 15 g/ con, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần với thời gian thí nghiệm là 35 ngày. Kết quả cho thấy, nghiệm thức 25% TFM có độ tiêu hóa thức ăn (78,6%), năng lượng (85,7%), protein (89,6%) và tro (21,7%) cao nhất. Không có sự khác biệt về độ tiêu hóa lipid giữa các nghiệm thức thức ăn (p>0,05). Nghiệm thức 100% TFM có độ tiêu hóa thức ăn, năng lượng, 2 protein và tro thấp nhất lần lượt là 73,95%, 82,2%, 84,4% và 12,6%. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khi thay thế bột cá biển bằng bột cá tra ở mức 25% trong thức ăn tôm thẻ chân trắng có độ tiêu hóa thức ăn tốt nhất so với các nghiệm thức còn lại.
Mô tả: 16tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75528
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
959.46 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.