Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75531
Title: Xác định tiêu hao năng lượng và protein cho nhu cầu duy trì của lươn đồng (Monopterus albus)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Trần, Lê Thị Cẩm Tú
Võ, Nhật Minh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tiêu hao năng lượng và protein, hệ số trao đổi năng lượng và protein của lươn đồng (Monopterus albus) làm cơ sở để ứng dụng mô hình năng lượng sinh học xác định nhu cầu dinh dường của lươn đồng. Thí nghiệm được thực hiện với 5 nghiệm thức là các nhóm lươn có khối lượng khác nhau (5 g; 25 g; 50 g; 100 g và 200 g). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, thời gian thí nghiệm 28 ngày. Kết quả nghiên cứu trên lươn cho thấy, năng lượng tiêu hao cho duy trì 0,0777 (khối lượng lươn-g)0,88 KJ/ngày, protein tiêu hao cho duy trì 0,003 (khối lượng lương)0,79 g/ngày, hệ số trao đổi năng lượng của lươn là 0,88 và hệ số trao đổi protein của lươn là 0,79.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75531
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
359.29 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.